Функция печати активируется после оплаты доступа

АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ПАРАДКУ ПРЫЕМУ У ДЗЯРЖАУНЫЯ ВЫШЭЙШЫЯ НАВУЧАЛЬНЫЯ УСТАНОВЫ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ НА 1997 ГОД

Загад Мiнiстэрства адукацыi i навукi Рэспублiкi Беларусь

ад 17 студзеня 1997 г. № 18

СТРАЦIУ СIЛУ – Загад Мiнадукацыi РБ ад 12 студзеня 1998 г. № 9

У мэтах далейшага удасканалення работы па арганiзацыi i правядзенню прыему студэнтау у дзяржауныя вышэйшыя навучальныя установы i на падставе рашэння Калегii Мiнiстэрства адукацыi i навукi Рэспублiкi Беларусь ад 23.12.1996 г. ЗАГАДВАЮ:

1. Зацвердзiць Парадак прыему у дзяржауныя вышэйшыя навучальныя установы Рэспублiкi Беларусь на 1997 год (дадаецца).

2. Рэктарам вышэйшых навучальных устаноу незалежна ад ведамаснай прыналежнасцi:

2.1. Стварыць прыемныя i экзаменацыйныя камiсii у адпаведнасцi з Палажэннем аб прыемнай камiсii вышэйшай навучальнай установы Рэспублiкi Беларусь (дадатак № 1 да загада ад 8.02.1994 г. № 37), копii загадау аб стварэннi камiсiй прадставiць Галоунаму упрауленню вышэйшай адукацыi да 15.02.1997 г.

2.2. Распрацаваць уласныя правiлы прыему i узгаднiць iх з органамi кiравання па падпарадкаванасцi i Мiнiстэрствам адукацыi i навукi Рэспублiкi Беларусь ва устаноуленыя тэрмiны.

3. Лiчыць страцiушым сiлу загад ад 29.12.1995 г. № 498. (Рэг. № 1217/12).

<...>


Для просмотра текста документа получите доступ к системе.

Если Вами уже получен доступ, войдите в систему под своей учетной записью.

Демо-доступ
Оцените систему с бесплатным доступом на 1 день
Приобрести доступ
Пользуйтесь всеми преимуществами системы
Войти в систему
Войдите под своей учетной записью